Công việc (tasks)

Công việc (tasks) là những việc bạn phải làm khi đến công ty.

Dự án (projects) là những kế hoạch chứa các công việc cần phải làm.

Nếu bạn mới ra trường và chưa có nhiều kinh nghiệm đi làm, bạn được trả lương để hoàn thành các task được chỉ định.

Khi có kinh nghiệm hơn, bạn có thể tự lên các task cần phải làm từ yêu cầu ban đầu.

Nhưng để mang lại nhiều giá trị hơn, hãy bắt đầu bằng việc chịu trách nhiệm cho các dự án. Mục tiêu của bạn là đạt được kết quả nổi bật chứ không chỉ là hoàn thành task.

Là một người quản lý dự án, bạn có thể điều khiển hướng đi của dự án bằng cách đưa ra phương hướng giải quyết vấn đề, lên kế hoạch thực hiện, và điều phối nguồn lực.

Từ đó, bạn sẽ cảm thấy tự chủ, có trách nhiệm và giá trị hơn đối với công việc của mình.


Bài viết có tham khảo từ bài Projects vs Tasks của Seth’s Blog.

Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash