Khác biệt giữa nghiệp dư và chuyên nghiệp

Sự khác biệt giữa dân nghiệp dư và người chuyên nghiệp chủ yếu là ở tư tuởng và cách suy nghĩ. Bạn có xu hướng nghiêng về loại người nào?

Reverse DNS Lookup trong Google Sheets

Truy ngược về tên domain từ địa chỉ IP bằng cách sử dụng Google Apps Script trong Google Sheets

Bỏ dấu Tiếng Việt trong Google Sheets

Hướng dẫn cách viết hàm bỏ dấu Tiếng Việt trong Google Sheets bằng Google Scripts (JavaScript phiên bản Google).

Tư tưởng tiến bộ và Tư tưởng cố hữu

Giáo sư tâm lý học Carol Dweck của Đại học Standford nêu ra hai loại tư tưởng của con người trong quyển Mindset: tư tưởng cố hữu (fixed mindset) và tư tưởng tiến bộ (open mindset hay growth mindset).